Általános szerződési feltételek

Hatályos 2021.11.19-től

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.pizzemerigo.hu internetes webáruházban, valamint a Pizza Emerigo mobil applikációjában elérhető élelmiszerek házhozszállítás útján történő megrendelésének (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket tartalmazza.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a webáruházon, illetve a mobil applikáción keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A vásárló a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót is. 

I. A Vállalkozás adatai

A www.pizzemerigo.hu webshop, valamint a Pizza Emerigo mobil applikáció üzemeltetője a ZUBEK BT. (továbbiakban Szolgáltató)
Étterem címe (telephely): 2096 Üröm, Fő u. 469/9
Székhely: 3533 Miskolc, Szeder utca 36. földszint 1.
Adószám: 26399197-2-05
Ügyfélszolgálat: +36 70 949 9928
E-mail: pizzaemerigo@gmail.com

II. Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. ÁSZF hatálya, módosítása

A felek között létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen ÁSZF határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházban vagy a Pizza Emerigo mobil applikáción keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Szolgáltató a webáruház és a mobil applikáció látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a webáruház és mobil applikáció látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.


IV. Szerződés létrejötte

A www.pizzaemerigo.hu webáruházban, illetve a Pizza Emerigo mobil applikációban történő vásárlási ajánlat megtételére elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges. A "Rendelés leadása" gombra való kattintással, jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elolvasása után Ön elküldte ajánlatát a Szolgáltatónak. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

Önnek csak a Pizza Emerigo nyitvatartási idejében (minden nap 11:00 – 21:30) van lehetősége a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő 5 percen belül e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát, melyben megrendelése végösszege és annak tételei is szerepelnek. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat a Szolgáltató nem iktatja.

A Szolgáltató a hibásan (pl.: adatbeviteli hiba) vagy nem megfelelően megküldött megrendelésért felelősséget nem vállal. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A Szolgáltató a webáruházban és a mobil applikációban az árakat bruttó formában tünteti fel. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére vagy a mobil applikációba, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától. A változások akkor lépnek életbe, amikor a webáruházban vagy a mobil applikációban online megjelennek.


V. Szerződés teljesítése

A fizetés utánvéttel történik, azaz kiszállításkor a megrendelés ellenértéke a szállítónak átvételi elismervény ellenében készpénzben vagy bankkártyával/ SZÉP kártyával fizetendő.

A házhozszállítás a Szolgáltató által történik. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 60-90 percen belül történik, azonban a megadott kiszállítási idő csupán tájékoztató jellegű, dömping szerű rendelés esetén megnőhet. Étel házhozszállítás esetén a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Ön a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a +36 70 949 9928 ügyfélszolgálati telefonszámon jelzi. A házhozszállítás díja 200 Ft és  minimális rendelési értékhez kötött.

Kiszállítási területek és azok minimális rendelési értékei:
Budapest III. kerület (min. rendelési érték: 2 000 Ft)
Üröm (min. rendelési érték: 1 200 Ft)
Pilisborosjenő (min. rendelési érték: 1 200 Ft)
Budakalász (min. rendelési érték: 1 500 Ft)

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át, a Szolgáltató a következő megrendelés teljesítését a korábban megfizetni elmulasztott vételár  (Szolgáltató kára) megfizetéséhez köti. Ön ebben az esetben az aktuális rendelés összegével egyidejűleg a korábbi rendelés teljes összegét köteles megfizetni a Szolgáltató felé.

A webáruházból és a mobil applikációból Önnek helyszíni átvétellel is van lehetősége rendelni. Ebben az esetben a Szolgáltató telephelyén tudja átvenni rendelését és ott készpénzben kifizetni annak ellenértékét. Ilyen rendelés esetén kérjük, hogy a megjegyzés mezőben tüntesse fel, hogy mikor érkezne a Szolgáltató telephelyére átvenni rendelését. Kérjük vegye figyelembe, hogy egyes ételek elkészítése akár 60-90 percet is igénybe vehet.


VI. Elállás, felmondás

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§.alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási joga, mivel a szolgáltatás tárgya gyorsan romló élelmiszer vagy minőségét rövid ideig megőrző termék, illetve olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A fenti jogszabályhely alapján Ön nem gyakorolhatja a 14 napos elállási jogot, mivel a Szolgáltató webáruházának és mobil applikációjának kínálatában romlandó termékek találhatók.

Amennyiben Ön a szerződést, annak teljesítése előtt indokolás nélkül felmondja (nem veszi át a kért terméket) tudomásul veszi, hogy a következő megrendeléskor az ebből eredő kárt a Szolgáltató felé köteles megfizetni.


V. Szavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Ptk. 6:157. §-a alapján a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibásnak a teljesít, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Webáruházban és a mobil applikációban gyorsan romló élelmiszereket forgalmaz a Szolgáltató, melyeknek szavatossági ideje a termék fogyaszthatósági határidejével egyezik meg. Az élelmiszerek fogyaszthatósági ideje csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a megvásárolt termék bontatlan és sértetlen. A fogyasztóknak mindig követniük kell a gyártók tárolásra vonatkozó útmutatásait, különösen a hőmérséklettel és a termék felbontás utáni felhasználásával kapcsolatban. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által a webshopon és a mobil applikációban forgalomba hozott termékek ezen körbe nem tartoznak, így a Szolgáltató a termékekre jótállást nem vállal.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Ön a terméket átveszi.


VI. Panaszkezelés, jogviták rendezése

Vevő bármilyen jellegű reklamációját, panaszát a Szolgáltató részére az I. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén tudja bejelenteni és érvényesíteni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg köteles megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Az Ön panaszának megtételére alaki kötöttség nincs.

Amennyiben a Szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panasz kivizsgálása során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ön fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat az Ön lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el. Ezek listája itt található: 
http://jarasinfo.gov.hu/

b.) Békéltető testülethez fordulás. Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

c.) Bírósági eljárás. Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

d.) Online vitarendezési platform. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Az online vitarendezési platform itt érhető: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr


VII. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a webáruház és mobil applikáció szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a webshopban és mobil applikációban található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webshop vagy a mobil applikáció, vagy annak bármely része módosítható. A webshopról és mobil applikációról, valamint annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a ZUBEK BT., illetve a webshopot és a mobil applikációt fejlesztő cég írásos hozzájárulása nélkül tilos.


VII. Vegyes rendelkezések

Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Kiszállítási területek és minimális rendelési összegek:
(A kiszállítás egységesen 200 Ft minden kiszállítási területre!)

  • Üröm (min. rendelési érték: 2 000 Ft)
  • Pilisborosjenő (min. rendelési érték: 2 000 Ft)
  • III. kerület (min. rendelési érték: 3 000 Ft)
  • Budakalász (min. rendelési érték: 2 500 Ft)
  • Pomáz (min. rendelési érték: 3 500 Ft)